top of page

Allmänna villkor medlemskap

Nordmarkens FFK

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Nordmarkens FFK AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet som är knutet till medlemskapet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras. Vid brott mot villkoren döms medlemmen till böter om 950 SEK och riskerar omedelbar avstängning eller avbokning av medlemskap utan att ha rätt till återbetalning av medlemsavgiften.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

Nordmarkens FFK AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Nordmarkens FFK AB om han/hon ångrat sitt körköp.

Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Nordmarkens FFK AB.

4. Avtalstid och uppsägning

Nordmarkens FFK AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet (12 månader,6 månader, ingen bindningstid) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) uppsägningstiden är en månad.
Halvår & årskort betalas hela avgiften direkt och har därför ingen uppsägningstid. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

Månadsmedlemskap

Uppsägning av löpande månadsdebitering:

 • Full Membership - No Binding: 879 SEK/ månad

 • Full Membership 6 Months: 679 SEK/ månad

 • I samband med teckning utav något av ovanstående medlemskap tillkommer en startkostnad om 195 SEK.
  Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott. 
  Uppsägningstiden är 1 månad och begäran skickas till oss

  och avslutas efter godkänd uppsägning. Giltig förklaring behöver komma in, om det är skada, resa eller annat hinder som gör att man inte kan träna. Medlemskapen går alltid nyttja en månad efter uppsägning då de betalas i förskott.
  Att söka om uppsägning kostar 249:-

 • Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är bindande.

 • Det sker inga återbetalningar av medlemskap.

Klippkort är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats.

5. Prisändringar

Nordmarkens FFK AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Nordmarkens FFK AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Nordmarkens FFK AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8 Force Majeure
Vid extrem händelse såsom krig, upplopp, naturkatastrof, regeringsbeslut eller dylikt kommer ditt medlemskap att upphöra eller frysas tills vidare. Bedömningen ligger hos NMFFK AB. Detta meddelas skriftligen till alla medlemmar via hemsidan och våra sociala medier. Vid uppsägning p.g.a. Force Majeure utgår ingen form ersättning. Force Majeure hos NMFFK AB gäller inte vid pandemier, om ett regeringsbeslut eller beslut från Folkhälsomyndigheten säger annat. I detta, eller övriga fall, fryses samtliga medlemskap, om anläggningen tvingas stänga.

9. Konkurs/Stängning 
Om Nordmarkens FFK AB går i konkurs eller behöver stänga verksamheten upphör ditt medlemskap i samband med uppsägningstid och tills boxen är stängd. Kunder, besökare och medlemar äger inte längre rätt till tillträde till anläggningen. Ingen återbetalning eller kompensation kommer att utgå, om inte eventuell konkursförvaltaren beslutar om annat.
Ev. fordringar som riktas mot bolaget hänvisas till konkursförvaltaren.

10. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

11. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.

Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt.
Inget av detta gäller om boxen ska stänga eller upphöra driften.
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info.nordmarkensffk@gmail.com

12. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Nordmarkens FFK AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Nordmarkens FFK AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

13. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Nordmarkens FFK AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

14. Praktiska ändringar

Nordmarkens FFK AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

15. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Nordmarkens FFK AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

16. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Nordmarkens FFK AB för överföring till denne.

17. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

18. Doping

Nordmarkens FFK AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Nordmarkens FFK AB. Ingen återbetalning sker.

19. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Villkor medlemskap: HTML Embed
bottom of page